Algemene voorwaarden Qurios Holiday Retreats

Indien u via onze website, per e-mail of telefoon bij Qurios Holiday Retreats een reservering maakt, zijn deze voorwaarden van toepassing. Bij reserveringen op een andere wijze zijn uitsluitend deze aanvullende voorwaarden van toepassing.  

1. TOEPASSING  

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Qurios Holiday Retreats of aan haar gelieerde ondernemingen.  

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met Qurios Holiday Retreats een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd gast) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder vooraf opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.  

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Qurios Holiday Retreats wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.  

1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.  

2. RESERVERINGEN  

2.1 Qurios Holiday Retreats neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet rechtsgeldig.  

2.2 Qurios Holiday Retreats behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name jongeren of groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

2.3 Indien Qurios Holiday Retreats uw reservering in behandeling neemt, zendt Qurios Holiday Retreats u een reserveringsbevestiging tevens factuur binnen 24 uur na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Qurios Holiday Retreats.  

2.4 Bent u binnen 24 uur na verrichting van de reservering niet in het bezit van een reserveringsbevestiging/ factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.  

2.5 Tussen u en Qurios Holiday Retreats komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Qurios Holiday Retreats de reservering aan u heeft bevestigd.  

2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.  

3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST  

3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Qurios Holiday Retreats niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Qurios Holiday Retreats om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Qurios Holiday Retreats uw wijzigingen accepteert, zal Qurios Holiday Retreats wijzigings-kosten bij u in rekening brengen.  

3.2 Wijzigingen van aankomstdatum en/of locatie vanaf 28 dagen voor aankomst zijn niet toegestaan. In deze gevallen gelden de annuleringskosten zoals beschreven in artikel 14. van deze Algemene Voorwaarden.  

3.3 Indien u na de totstandkoming van een overeenkomst van meer dan één accommodatie het aantal accommodaties wilt verminderen, gelden de annuleringsvoorwaarden, zoals beschreven in artikel 14 van onze Algemene Voorwaarden.  

4. IN-DE-PLAATSSTELLING  

4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij anders is overeengekomen met Qurios Holiday Retreats.  

4.2 Indien u en Qurios Holiday Retreats zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Qurios Holiday Retreats voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.  

5. PRIJZEN  

5.1 U bent aan Qurios Holiday Retreats verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging tevens factuur van de reservering.  

5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Qurios Holiday Retreats is verzonden.  

5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.  

5.4 Qurios Holiday Retreats heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wezenlijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar Qurios Holiday Retreats geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.  

6. EXTRA KOSTEN  

6.1 U bent behalve de huurprijs ook parklasten verschuldigd.  

6.2 De bijdrage parklasten wordt mede maar niet uitsluitend bepaald door vaststelling van de toeristenbelasting door de betreffende gemeente van de vestigingsplaats van het park. U bent aan Qurios Holiday Retreats te allen tijde het op de reserveringsbevestiging aangegeven tarief aan parklasten verschuldigd.  

7. BETALINGEN  

7.1 Bij reservering dient u een aanbetaling van 50% te doen. Betaling van voorgenoemde bedragen dient te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/ tevens factuur van de reservering van Qurios Holiday Retreats. 

7.2 Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door Qurios Holiday Retreats uiterlijk 56 dagen voor de dag van aanvang van het verblijf in Qurios Holiday Retreats als vermeld in de bevestiging van de reservering/factuur.  

7.3 In afwijking van het voorafgaande dient bij reservering vanaf 8 weken voor aanvang van uw verblijf het gehele bedrag (huurprijs vermeerderd met de in 7.1 en 7.2 genoemde kosten) direct te worden voldaan. Indien bij aankomst op het park blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Qurios Holiday Retreats, dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Qurios Holiday Retreats u het gebruik van de accommodatie en/ of andere faciliteiten ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Qurios Holiday Retreats, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.  

7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Qurios Holiday Retreats u de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Qurios Holiday Retreats zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Qurios Holiday Retreats als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Qurios Holiday Retreats in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Qurios Holiday Retreats heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 14 van toepassing.  

7.5 Qurios Holiday Retreats heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.  

8. AANKOMST EN VERTREK  

8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te zijn.  

8.2 Indien u de overeenkomst met Qurios Holiday Retreats voor langer dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Qurios Holiday Retreats daarmee akkoord gaat, is Qurios Holiday Retreats steeds gerechtigd een andere accommodatie toe te wijzen.  

8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door Qurios Holiday Retreats. Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.  

9. REGLEMENTEN  

9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Qurios Holiday Retreats voor de parken vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het Parkreglement . Dit Reglement kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie.  

9.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan Qurios Holiday Retreats besluiten de gasten niet onder te brengen.

9.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat in de brochure of op onze website voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.  

9.4 Qurios Holiday Retreats behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de parken. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.  

9.5 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen.  

9.6 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de daarvoor bestemde container plaatsen). 

9.7 De huurder en gebruikers zijn verplicht om bij de accommodatie bedlinnen te huren van Qurios Holiday Retreats.

9.8 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, de regels van het Parkreglement of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, heeft Qurios Holiday Retreats het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.  

9.9 Indien het parkmanagement ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is het park-management gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.  

10. HUISDIEREN  

10.1 Afhankelijk van de accommodatie wordt maximaal één hond van de huurder of gebruikers door Qurios Holiday Retreats toegelaten. Indien u en/of andere gebruikers een hond wenst mee te nemen dient u dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door Qurios Holiday Retreats een toeslag in rekening gebracht aan u, welke door u voldaan zal worden. Overige huisdieren zijn niet toegestaan. Qurios Holiday Retreats behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen) huisdieren op het park te weigeren.  

10.2 Honden hebben geen toegang tot waterpartijen, restaurants, overdekte centrumfaciliteiten en andere openbare gelegenheden op het park (tenzij ter plaatse anders aangegeven). Honden dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De honden mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.  

10.3 Hondenmand dient meegenomen te worden en bescherming tegen vlooien is verplicht, zowel druppels, pillen als band volstaan.  

10.4 Honden en overige huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.  

10.5 Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens Europees model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten die voor uw bestemming vereist zijn.  

11. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS  

11.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders in het park, gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur.  

11.2 Daarnaast zijn de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Qurios Holiday Retreats en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.  

12. INTERNETGEBRUIK  

12.1 Afhankelijk van de accommodatie biedt Qurios Holiday Retreats de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een Wifi netwerk of via de kabel.  

12.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.  

12.3 Qurios Holiday Retreats is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.  

12.4 De huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en de wezenlijke regels te respecteren. De huurder/gebruiker zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan Qurios Holiday Retreats in de breedste zin van het woord. De huurder/gebruiker en degene die de huur- der vergezellen, zullen zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van Qurios Holiday Retreats als aanbieder van accommodatie.  

12.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen, heeft Qurios Holiday Retreats het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.  

12.6 De huurder vrijwaart Qurios Holiday Retreats tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Qurios Holiday Retreats zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aansprak gegrond is op het gebruik dat door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, van internet is gemaakt.  

13. BORGSOM  

13.1 Qurios Holiday Retreats kan van u bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen. De borgsom bedraagt € 500,- per accommodatie maar kan als de omstandigheden daartoe aanleiding geven (bijv. groepen) door Qurios Holiday Retreats worden verhoogd.  

13.2 De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die Qurios Holiday Retreats kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen.  

13.3 In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is Qurios Holiday Retreats gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen.  

13.4 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Qurios Holiday Retreats bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).  

13.5 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/ accommodatie en/of overige kosten) van Qurios Holiday Retreats op de huurder en/of gebruikers gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.  

14. ANNULERINGSKOSTEN  

14.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering:  

• Bij annulering tot de 92ste dag (exclusief) voor Aankomst: 15% van de reissom; 

• Bij annulering vanaf de 92ste dag (inclusief) tot de 62ste dag (exclusief) voor Aankomst: 50% van de reissom; 

• Bij annulering vanaf de 62ste dag (inclusief) tot 31ste dag (exclusief) voor Aankomst: 75% van de reissom; 

• Bij annulering vanaf de 31ste dag (inclusief) tot 1dag (inclusief) voor Aankomst: 90% van de reissom; 

• Bij annulering op de dag van Aankomst of later: 100% van de reissom.

Annuleringen dienen steeds schriftelijk aan Qurios Holiday Retreats te worden doorgegeven.  

14.2 U kunt zich tegen annuleringsrisico’s verzekeren door tegelijk met uw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten.  

14.3 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.  

15. OVERMACHT EN WIJZIGING  

15.1 In het geval Qurios Holiday Retreats al dan niet duidelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan Qurios Holiday Retreats binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).

15.2 Overmacht aan de zijde van Qurios Holiday Retreats bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet duidelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Qurios Holiday Retreats, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.  

16. OPZEGGING  

16.1 Qurios Holiday Retreats heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/ of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.  

17. AANSPRAKELIJKHEID  

17.1 Qurios Holiday Retreats aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit kluisjes of lockers), verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op één van onze parken en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten van Qurios Holiday Retreats, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Qurios Holiday Retreats of (één van) haar werknemers.  

17.2 Qurios Holiday Retreats is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.  

17.3 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Qurios Holiday Retreats ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.  

17.4 U vrijwaart Qurios Holiday Retreats voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.  

17.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.  

18. KLACHTEN  

18.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Qurios Holiday Retreats kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het park van uw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij:  

Qurios Holiday Retreats B.V. 

Olympisch Stadion 24-28 

1076 DE Amsterdam  

of via info@qurios.nl o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf, parknaam en accommodatie-nummer. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Wij zullen binnen 3 werkdagen inhoudelijk op uw klacht reageren. 

Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u de klacht ook indienen bij de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/ consumers/odr/) dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.  

19. TOEPASSELIJK RECHT  

19.1 Op de overeenkomst tussen u en Qurios Holiday Retreats is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

20. REISDOCUMENTEN  

20.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Qurios Holiday Retreats aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.  

21. PRIVACY  

21.1 Om een reservering te kunnen plaatsen voor één van onze accommodaties hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Wij begrijpen dat u graag wilt weten welke gegevens wij nodig hebben, waarom wij deze gegevens van u vragen, wie uw gegevens te zien krijgen en hoe lang wij deze gegevens bewaren. In onze privacy policy geven wij antwoord op al deze vragen en meer. 

22. ALGEMEEN  

22.1 Qurios zal haar correspondentie digitaal verzenden, tenzij dit niet mogelijk blijkt.  

22.2 Kennelijke druk- en spelfouten binden Qurios Holiday Retreats B.V. niet.  

22.3 Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties. 

Powered by Maxxton